חדשות ועדכונים

מכרז הקמת פארק פאמפטרק

07.02.2023 14:14

              

הודעה על פרסום מכרז פומבי מספר: 2/2023 לצורך ביצוע

הקמת פארק פאמפטרק בישוב צופים

 הועד המקומי צופים (להלן: "הועד המקומי"), מזמין בזאת לקבל הצעות לביצוע הקמה של פארק פאמפטרק בישוב צופים שבתחומי המועצה האזורית שומרון וזאת, כמפורט במסמכי המכרז.

הודעה על שינוי תנאי סף במכרז פומבי מספר 2/2023 של הועד המקומי צופים- ביצוע והקמת פארק פאמפטרק בישוב צופים

הועד המקומי צופים (להלן: "הועד המקומי") מודיע בזאת, על מחיקת תנאי הסף המופיע בסעיף 2.1 למסמך "הוראות ותנאים כללים למשתתפים במכרז" בנוגע לסיווג מקצועי ג'2 בענף ראשי 200 (כבישים, סלילה ופיתוח) ובהתאמה, גם מציעים שאינם בעלי סיווג כמפורט לעיל, יהיו רשאים להגיש את הצעותיהם במכרז שבנדון, בכפוף לעמידתם ביתר תנאי הסף המפורטים בסעיף 2 על תתי סעיפיו למסמך "הוראות ותנאים כללים למשתתפים במכרז"

 על כן, מועד נוסף של סיור קבלנים ייערך ביום חמישי, ה-16.2.2023 בשעה 9:00 בבוקר, כאשר מקום המפגש הוא משרדי הועד המקומי צופים ברחוב ערבי נחל 508, מרכז מסחרי, קומה 1, צופים.

בנוסף, ניתן לשלוח שאלות הבהרה בנוגע למכרז שבנדון עד ליום ראשון, ה- 19.2.2023 בשעה 13:00 לכתובת הדוא"ל: oli@zufim.org.il.

 כמו כן ולאור כל האמור לעיל, הועד המקומי מודיע בזאת על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבנדון עד ליום רביעי, ה-22.2.23 בשעה 12:00.

 רכישת מסמכי המכרז:

החל מיום 7.2.2023 בשעה 13:00 ניתן לרכוש את מסמכי המכרז בטלפון 097676211, כאשר עלות רכישת מסמכי המכרז עומדת על סך של 300 ₪.

תנאי סף להשתתפות במכרז הינו רכישת מסמכי המכרז כמפורט לעיל.

 ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם החל מיום 7.2.2023 בשעה 13:00 זאת, באתר האינטרנט של הועד המקומי צופים בכתובת zufim.org.il     

 מצ"ב מסמכי מכרז:

1. הוראות ותנאים כללים למשתתפים במכרז

2. נספחים א2-א9 למסמכי המכרז

3. נוסח ההסכם עם הקבלן

4. נספח ד' להסכם -אישור קיום ביטוחים

 הגשת ההצעות:

המציע יגיש את הצעתו בהתאם לקבוע במסמכי המכרז. את ההצעה יש למסור ידנית בלבד אל תוך תיבת המכרזים במשרד הועד המקומי צופים ברחוב ערבי נחל 508, צופים במעטפה סגורה עליה ירשם: ״מכרז פומבי מספר 2/2023 לביצוע הקמה של פארק פאמפטרק" עד ליום 22.02.23 בשעה 12:00. מסמכים שיימסרו לאחר המועד לעיל, לא יוכנסו לתיבת המכרזים ולא ישתתפו במכרז. 

מר אביב מדמון 

יו"ר הועד המקומי צופים  

 

דלג לתוכן